×

Voorwaarden

Roy kookt produceert en verkoopt Indonesische Kruidenmengsels.

Telefoon: 06-1642119604

KvK 65417631

Besteller de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Roy kookt de opdracht via de webshop, heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Bestellers tot het doen van een aanbod. Roy kookt is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Bestellers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Besteller geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Een aanbod van de potentiële Besteller wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Besteller heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Roy kookt verzonden. Deze gegevens zijn door Roy kookt ontvangen; of
Roy kookt heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Besteller, welke offerte door de potentiële Besteller schriftelijk akkoord is bevonden.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief €6.95 verzendkosten. De Besteller is de prijs verschuldigd die Roy kookt in haar bevestiging heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Roy kookt geen producten zal leveren.
Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Roy kookt worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
In geval van wanbetaling van de besteller heeft Roy kookt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Besteller kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Bij bestellingen via de Website kan de Besteller betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en creditcard (Mastercard). Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Besteller en de kaartuitgever is Roy kookt geen partij.

Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Besteller, door of namens Roy kookt afgeleverd. Mits door de Besteller voor 12.00 besteld levert PostNL de volgende dag aan op dinsdag donderdag of zaterdag . De door Roy kookt aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Leveringen vinden plaats op het door de Besteller tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Op overeenkomsten tussen Roy kookt en de Besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij zijn verplicht als webshop dit aan u kenbaar te maken.